واکنش شهرام جزایری پس از آزادی به بازداشت در مشهد

واکنش شهرام جزایری پس از آزادی به بازداشت در مشهد

شهرام جزایری، در پاسخ به این سؤال که چرا بازداشت شده و در حال حاضر با چه قراری آزاد شده است، گفت: عذر من را بپذیرید چرا که فعلاً امکان مصاحبه وجود ندارد.

واکنش شهرام جزایری پس از آزادی به بازداشت در مشهد

(image)

شهرام جزایری، در پاسخ به این سؤال که چرا بازداشت شده و در حال حاضر با چه قراری آزاد شده است، گفت: عذر من را بپذیرید چرا که فعلاً امکان مصاحبه وجود ندارد.
واکنش شهرام جزایری پس از آزادی به بازداشت در مشهد

کیمیا دانلود