واکنش حسین فریدون به اظهارات زاکانی

واکنش حسین فریدون به اظهارات زاکانی

برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچگونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمی شود.

واکنش حسین فریدون به اظهارات زاکانی

(image)

برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچگونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمی شود.
واکنش حسین فریدون به اظهارات زاکانی

یوزر و پسورد نود 32

خبر فرهنگیان