هیلاری کلینتون رقابت نامزدهای جمهوریخواه را جشنواره توهین خواند

هیلاری کلینتون مبارزات انتخاباتی حزب جمهوریخواه آمریکا را جشنواره توهین توصیف و رقابت نامزدهای این حزب را به بازی کودکان مدرسه ابتدایی تشبیه کرد.