هیات انتخاب آثار فضای باز جشنواره تئاتر عروسکی معرفی شدند

هیات انتخاب آثار فضای باز جشنواره تئاتر عروسکی معرفی شدند

علی پاکدست، آزاده پورمختار و افسانه زمانی از سوی مرضیه برومند، به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فضای باز این دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک انتخاب شدند.

هیات انتخاب آثار فضای باز جشنواره تئاتر عروسکی معرفی شدند

(image)

علی پاکدست، آزاده پورمختار و افسانه زمانی از سوی مرضیه برومند، به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فضای باز این دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک انتخاب شدند.
هیات انتخاب آثار فضای باز جشنواره تئاتر عروسکی معرفی شدند

لردگان