هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۲ و در وضعیت سالم اعلام کرد.

هوای پایتخت سالم است

(image)

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۲ و در وضعیت سالم اعلام کرد.
هوای پایتخت سالم است

اس ام اس جدید