هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد

هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد

کیفیت هوای تهران با شاخص عددی ۸۱ در شرایط سالم قرار دارد.

هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد

(image)

کیفیت هوای تهران با شاخص عددی ۸۱ در شرایط سالم قرار دارد.
هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد