همکاری علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بهزیستی

همکاری علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بهزیستی

دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بهزیستی کشور به منظور ایجاد زمینه همکاری‌های علمی تحقیقاتی، تفاهم نامه امضاء کردند.

همکاری علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بهزیستی

(image)

دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بهزیستی کشور به منظور ایجاد زمینه همکاری‌های علمی تحقیقاتی، تفاهم نامه امضاء کردند.
همکاری علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بهزیستی

افق