همه چیز درباره ادعای ایمان وراثتی/ از «ژن خدا» تا پروژه «سیا»

همه چیز درباره ادعای ایمان وراثتی/ از «ژن خدا» تا پروژه «سیا»

بر اساس مستندات پروژه «فان وکس» ویروس ساخته شده پس از ورود به بدن قربانی روی ژن “VMAT۲” این افراد تأثیراتی می‌گذارد و سبب می‌شود یک فرد افراطی(مذهبی) به فردی عادی (غیرمذهبی) تبدیل شود.

همه چیز درباره ادعای ایمان وراثتی/ از «ژن خدا» تا پروژه «سیا»

(image)

بر اساس مستندات پروژه «فان وکس» ویروس ساخته شده پس از ورود به بدن قربانی روی ژن “VMAT۲” این افراد تأثیراتی می‌گذارد و سبب می‌شود یک فرد افراطی(مذهبی) به فردی عادی (غیرمذهبی) تبدیل شود.
همه چیز درباره ادعای ایمان وراثتی/ از «ژن خدا» تا پروژه «سیا»

ganool review