همه پروازهای امشب ایران به ترکیه لغو شد

همه پروازهای امشب ایران به ترکیه لغو شد

معاون‌ فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: در راستای حفظ جان مسافران و ایمنی پرواز، پنج پرواز امشب فرودگاه امام خمینی (ره) به ترکیه باطل شد.

همه پروازهای امشب ایران به ترکیه لغو شد

(image)

معاون‌ فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: در راستای حفظ جان مسافران و ایمنی پرواز، پنج پرواز امشب فرودگاه امام خمینی (ره) به ترکیه باطل شد.
همه پروازهای امشب ایران به ترکیه لغو شد

عکس های جدید