همسر اردوغان حرمسرا را «مکتب زندگی» نامید

بانوی اول ترکیه در جریان برگزاری روز بین المللی زن بیانیه بحث انگیزی را ایراد کرد.