همایش گیلان در گستره تاریخ صفویه در دانشگاه گیلان در حال برگزاری است

مسئول روابط عمومی دانشگاه گیلان از برگزاری همایش گیلان در گستره تاریخ صفویه در این دانشگاه خبر داد.