هلاکت بیش از صد مزدور سعودی در صنعا طی سه روز گذشته 

هلاکت بیش از صد مزدور سعودی در صنعا طی سه روز گذشته 

بیش از یکصد مزدور سعودی در استان صنعای یمن به هلاکت رسیدند.

هلاکت بیش از صد مزدور سعودی در صنعا طی سه روز گذشته 

(image)

بیش از یکصد مزدور سعودی در استان صنعای یمن به هلاکت رسیدند.
هلاکت بیش از صد مزدور سعودی در صنعا طی سه روز گذشته