هشدار، ام آر آی مواد سمی وارد بدن شما می کند!

هشدار، ام آر آی مواد سمی وارد بدن شما می کند!

دارویی که حین عکسبرداری ام آر آی به درون رگ تزریق می‌شود پسماندهای فلزی سمی در بدن بیمار به جای می‌گذارد.

هشدار، ام آر آی مواد سمی وارد بدن شما می کند!

(image)

دارویی که حین عکسبرداری ام آر آی به درون رگ تزریق می‌شود پسماندهای فلزی سمی در بدن بیمار به جای می‌گذارد.
هشدار، ام آر آی مواد سمی وارد بدن شما می کند!

مدرسه