هر ۱۳ روز یک حادثه نفتی نتیجه مدیریت ژنرال‌ها

هر ۱۳ روز یک حادثه نفتی نتیجه مدیریت ژنرال‌ها

پتروشیمی بندر امام خمینی عصر شانزدهم مردادماه دچار حریق مجدد شد تا آمار حوادث صنعت پتروشیمی در۵ ماه اخیر به عدد ۱۱ برسد!

هر ۱۳ روز یک حادثه نفتی نتیجه مدیریت ژنرال‌ها

(image)

پتروشیمی بندر امام خمینی عصر شانزدهم مردادماه دچار حریق مجدد شد تا آمار حوادث صنعت پتروشیمی در۵ ماه اخیر به عدد ۱۱ برسد!
هر ۱۳ روز یک حادثه نفتی نتیجه مدیریت ژنرال‌ها