هدررفت ۳میلیارددلار آب در ضایعات کشاورزی

هدررفت ۳میلیارددلار آب در ضایعات کشاورزی

بررسی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب درباره ارزش اقتصادیِ آب از دست رفته ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی، از هدررفت سالیانه سه میلیارد دلار آب از این طریق حکایت دارد.

هدررفت ۳میلیارددلار آب در ضایعات کشاورزی

(image)

بررسی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب درباره ارزش اقتصادیِ آب از دست رفته ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی، از هدررفت سالیانه سه میلیارد دلار آب از این طریق حکایت دارد.
هدررفت ۳میلیارددلار آب در ضایعات کشاورزی

wolrd press news