هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در سال جاری «شتابزده» بود

هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در سال جاری «شتابزده» بود

وزیر سابق آموزش و پرورش با بیان اینکه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در سال جاری شتابزده بود، گفت: آیین نامه هدایت تحصیلی دیر نوشته شد.

هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در سال جاری «شتابزده» بود

(image)

وزیر سابق آموزش و پرورش با بیان اینکه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در سال جاری شتابزده بود، گفت: آیین نامه هدایت تحصیلی دیر نوشته شد.
هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در سال جاری «شتابزده» بود

خبرگذاری خوزستان