نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار و غبطه دوستان و حسد دشمنان هستند

نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار و غبطه دوستان و حسد دشمنان هستند

سردار وحیدی با بیان اینکه نیروهای مسلح و قدرت دفاعی ایران نه تنها در مقابل دشمنان کوچک بلکه در مقابل بزرگترین قدرت‌های نظامی جهان عرض اندام می‌کنند تصریح کرد: دوگانه ایران و آمریکا تا از بین رفتن نظام شر به دست نظام خیر ادامه دارد.

نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار و غبطه دوستان و حسد دشمنان هستند

(image)

سردار وحیدی با بیان اینکه نیروهای مسلح و قدرت دفاعی ایران نه تنها در مقابل دشمنان کوچک بلکه در مقابل بزرگترین قدرت‌های نظامی جهان عرض اندام می‌کنند تصریح کرد: دوگانه ایران و آمریکا تا از بین رفتن نظام شر به دست نظام خیر ادامه دارد.
نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار و غبطه دوستان و حسد دشمنان هستند

میهن دانلود