نگرانی شیعیان از سرنوشت نامعلوم «شیخ حبیب» در عربستان

نگرانی شیعیان از سرنوشت نامعلوم «شیخ حبیب» در عربستان

تاکنون از سرنوشت شیخ حبیب عالم بازداشتی شیعه و سه نفر همراه وی نیز که هویتشان نامشخص است اطلاعی در دست نیست.

نگرانی شیعیان از سرنوشت نامعلوم «شیخ حبیب» در عربستان

(image)

تاکنون از سرنوشت شیخ حبیب عالم بازداشتی شیعه و سه نفر همراه وی نیز که هویتشان نامشخص است اطلاعی در دست نیست.
نگرانی شیعیان از سرنوشت نامعلوم «شیخ حبیب» در عربستان

wolrd press news