نمی‌توانستیم به توافقی بهتر از این دست یابیم/ ایران اقدامات زیادی باید انجام دهد

نمی‌توانستیم به توافقی بهتر از این دست یابیم/ ایران اقدامات زیادی باید انجام دهد

هماهنگ کننده ارشد اجرای توافق هسته ای ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت: ایران اقدامات زیادی باید انجام دهد.

نمی‌توانستیم به توافقی بهتر از این دست یابیم/ ایران اقدامات زیادی باید انجام دهد

(image)

هماهنگ کننده ارشد اجرای توافق هسته ای ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت: ایران اقدامات زیادی باید انجام دهد.
نمی‌توانستیم به توافقی بهتر از این دست یابیم/ ایران اقدامات زیادی باید انجام دهد

موبایل دوستان