نمایشگاه کتاب دمشق در شهریورماه برگزار می‌شود

نمایشگاه کتاب دمشق در شهریورماه برگزار می‌شود

نمایشگاه بین المللی کتاب دمشق در اوایل شهریورماه سال جاری برگزار می شود.

نمایشگاه کتاب دمشق در شهریورماه برگزار می‌شود

(image)

نمایشگاه بین المللی کتاب دمشق در اوایل شهریورماه سال جاری برگزار می شود.
نمایشگاه کتاب دمشق در شهریورماه برگزار می‌شود