نظر وزیر اقتصاد درباره ورود پدیده به بورس

نظر وزیر اقتصاد درباره ورود پدیده به بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظر ما برای ورود شرکت پدیده به بورس مثبت است و حداکثر انعطاف و نرمش را در رویه‌ها و دستورالعمل‌ها برای حل مشکل این شرکت سرمایه‌گذاری انجام خواهیم داد.

نظر وزیر اقتصاد درباره ورود پدیده به بورس

(image)

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظر ما برای ورود شرکت پدیده به بورس مثبت است و حداکثر انعطاف و نرمش را در رویه‌ها و دستورالعمل‌ها برای حل مشکل این شرکت سرمایه‌گذاری انجام خواهیم داد.
نظر وزیر اقتصاد درباره ورود پدیده به بورس

موسیقی