نظام سلطه تلاش می‌کند مسئله فلسطین فراموش شود/ باید پاسخی قاطع به آمریکا و اسرائیل بدهیم

نظام سلطه تلاش می‌کند مسئله فلسطین فراموش شود/ باید پاسخی قاطع به آمریکا و اسرائیل بدهیم

نماینده شوش در مجلس گفت: نظام سلطه با به وجود آوردن داعش به دنبال آن است تا مسئله فلسطین را به فراموشی بسپارد.

نظام سلطه تلاش می‌کند مسئله فلسطین فراموش شود/ باید پاسخی قاطع به آمریکا و اسرائیل بدهیم

(image)

نماینده شوش در مجلس گفت: نظام سلطه با به وجود آوردن داعش به دنبال آن است تا مسئله فلسطین را به فراموشی بسپارد.
نظام سلطه تلاش می‌کند مسئله فلسطین فراموش شود/ باید پاسخی قاطع به آمریکا و اسرائیل بدهیم

قرآن