نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی از برنامه‌های مهم نمایندگان در سال ۹۵ است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت ملی از تولید گفت: نمایندگان همه بسترهای لازم اقتصادی را برای دولت آماده است نمایندگان در سال جاری چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده و نظارت خود را بر قانون چهار ماده‌ای متمرکز و قوانین را قطعا همسو با اقتصاد مقاومتی تدوین و تصویب خواهند کرد.