نصب ۵۰۰ دستگاه کارتخوان بانک شهر در کتابفروشی‌ها

نصب ۵۰۰ دستگاه کارتخوان بانک شهر در کتابفروشی‌ها

بر اساس تغییر بانک عامل برای پوشش مالی یارانه‌های کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بانک شهر، دستگاه‌ کارتخوان(POS) این بانک برای بیش از ۵۰۰ ناشر و کتابفروش نصب شد.

نصب ۵۰۰ دستگاه کارتخوان بانک شهر در کتابفروشی‌ها

(image)

بر اساس تغییر بانک عامل برای پوشش مالی یارانه‌های کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بانک شهر، دستگاه‌ کارتخوان(POS) این بانک برای بیش از ۵۰۰ ناشر و کتابفروش نصب شد.
نصب ۵۰۰ دستگاه کارتخوان بانک شهر در کتابفروشی‌ها

ورزش و زندگی