نخستین تیم ‌بی‌ملیت تاریخ المپیک به ریو می‌آید

نخستین تیم ‌بی‌ملیت تاریخ المپیک به ریو می‌آید

« این تیم سمبل امید برای همه پناهنده‌ها در سرتاسر جهان است.» کمیته ملی المپیک این عبارت را برای توضیح حضور یک تیم بدون کشور،‌ در رقابت‌های المپیک تابستانی امسال نوشته است.

نخستین تیم ‌بی‌ملیت تاریخ المپیک به ریو می‌آید

(image)

« این تیم سمبل امید برای همه پناهنده‌ها در سرتاسر جهان است.» کمیته ملی المپیک این عبارت را برای توضیح حضور یک تیم بدون کشور،‌ در رقابت‌های المپیک تابستانی امسال نوشته است.
نخستین تیم ‌بی‌ملیت تاریخ المپیک به ریو می‌آید