نباید نظام بانکی آمریکا را به‌‌روی ایران باز کنیم

نباید نظام بانکی آمریکا را به‌‌روی ایران باز کنیم

نماینده کنگره امریکا: ما هرگز (به ایران) قول وام آمریکا ندادیم. حتی بعد از توافق هسته‌ای، دولت اوباما ایران را کشور شماره یک حامی تروریسم قلمداد کرده است.

نباید نظام بانکی آمریکا را به‌‌روی ایران باز کنیم

(image)

نماینده کنگره امریکا: ما هرگز (به ایران) قول وام آمریکا ندادیم. حتی بعد از توافق هسته‌ای، دولت اوباما ایران را کشور شماره یک حامی تروریسم قلمداد کرده است.
نباید نظام بانکی آمریکا را به‌‌روی ایران باز کنیم

دانلود فیلم خارجی