نباید مجری و ناظر برجام یک نفر باشد/ طرح خرید هواپیما از آمریکا از اول اشتباه بود

نباید مجری و ناظر برجام یک نفر باشد/ طرح خرید هواپیما از آمریکا از اول اشتباه بود

نماینده مجلس گفت: ما محدودیتی برای خرید هواپیما از دیگر کشورهای دنیا نداریم. مگر کشورهای شرقی از آمریکا هواپیما می‌خرند که ما خودمان را به آمریکا محدود کرده‌ایم.

نباید مجری و ناظر برجام یک نفر باشد/ طرح خرید هواپیما از آمریکا از اول اشتباه بود

(image)

نماینده مجلس گفت: ما محدودیتی برای خرید هواپیما از دیگر کشورهای دنیا نداریم. مگر کشورهای شرقی از آمریکا هواپیما می‌خرند که ما خودمان را به آمریکا محدود کرده‌ایم.
نباید مجری و ناظر برجام یک نفر باشد/ طرح خرید هواپیما از آمریکا از اول اشتباه بود

بک لینک رنک 4

خبر دانشجویی