نامگذاری یک ایستگاه آتش نشانی و یک خیابان به نام شهید علی قانع

نامگذاری یک ایستگاه آتش نشانی و یک خیابان به نام شهید علی قانع

مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت: پیشنهاد نام گذاری ایستگاه ۶۹ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به نام شهید آتش نشان، علی قانع مطرح شده است.

نامگذاری یک ایستگاه آتش نشانی و یک خیابان به نام شهید علی قانع

(image)

مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت: پیشنهاد نام گذاری ایستگاه ۶۹ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به نام شهید آتش نشان، علی قانع مطرح شده است.
نامگذاری یک ایستگاه آتش نشانی و یک خیابان به نام شهید علی قانع

موزیک جوان