نامه‌های یک شهید که به خانواده‌اش نمی‌رسید

نامه‌های یک شهید که به خانواده‌اش نمی‌رسید

نمی‌دانم ما آدرس را اشتباه می‌فرستادیم و یا او برای‌مان اشتباه فرستاده بود، از اینکه همسنگرانش هر چند وقت، نامه‌ای دریافت می‌کردند و او نامه‌ای نداشت، خیلی ناراحت بود.

نامه‌های یک شهید که به خانواده‌اش نمی‌رسید

(image)

نمی‌دانم ما آدرس را اشتباه می‌فرستادیم و یا او برای‌مان اشتباه فرستاده بود، از اینکه همسنگرانش هر چند وقت، نامه‌ای دریافت می‌کردند و او نامه‌ای نداشت، خیلی ناراحت بود.
نامه‌های یک شهید که به خانواده‌اش نمی‌رسید

wolrd press news