میزگردی با حضور دانشجویان زنجانی حاضر در دیدار رمضانی رهبرانقلاب با دانشجویان برگزار شد

میزگردی با حضور دانشجویان زنجانی حاضر در دیدار رمضانی رهبرانقلاب با دانشجویان برگزار شد

میزگردی با حضور سه تن از فعالین تشکل‌های دانشجویی دانشگاه زنجان که به دیدار رهبر انقلاب مشرف شده بودند، در زنجان برگزار شد.

میزگردی با حضور دانشجویان زنجانی حاضر در دیدار رمضانی رهبرانقلاب با دانشجویان برگزار شد

(image)

میزگردی با حضور سه تن از فعالین تشکل‌های دانشجویی دانشگاه زنجان که به دیدار رهبر انقلاب مشرف شده بودند، در زنجان برگزار شد.
میزگردی با حضور دانشجویان زنجانی حاضر در دیدار رمضانی رهبرانقلاب با دانشجویان برگزار شد

یوزر و پسورد نود 32

بازی