موتور اتمی فضایی روسیه آمریکا را نگران کرد

موتور اتمی فضایی روسیه آمریکا را نگران کرد

برنامه روسیه برای ساخت اولین موتور اتمی جهان برای پرتاب موشک های فضایی سبب نگرانی آمریکا شده است.

موتور اتمی فضایی روسیه آمریکا را نگران کرد

(image)

برنامه روسیه برای ساخت اولین موتور اتمی جهان برای پرتاب موشک های فضایی سبب نگرانی آمریکا شده است.
موتور اتمی فضایی روسیه آمریکا را نگران کرد

ترانه