«مهاجر» چهره واقعی مدافعان حرم افغانستانی را نشان می‌دهد

«مهاجر» چهره واقعی مدافعان حرم افغانستانی را نشان می‌دهد

دست اندرکاران مستند «مهاجر» با اشاره به اهمیت فیلمسازی درباره مدافعان حرم تاکید کردند آنها این اثر خود را بدون هرگونه حمایت دولتی ساخته‌اند.

«مهاجر» چهره واقعی مدافعان حرم افغانستانی را نشان می‌دهد

(image)

دست اندرکاران مستند «مهاجر» با اشاره به اهمیت فیلمسازی درباره مدافعان حرم تاکید کردند آنها این اثر خود را بدون هرگونه حمایت دولتی ساخته‌اند.
«مهاجر» چهره واقعی مدافعان حرم افغانستانی را نشان می‌دهد