من از اولين جهادگران دانشگاهي بودم/ بايد درهمه امور كشور جهادي عمل كنيم

من از اولين جهادگران دانشگاهي بودم/ بايد درهمه امور كشور جهادي عمل كنيم

وزير علوم گفت: من از اولين جهادگران دانشگاهي بودم و حالا كه در سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام وعمل قرارداريم بايد درهمه امور كشور جهادي عمل كنيم

من از اولين جهادگران دانشگاهي بودم/ بايد درهمه امور كشور جهادي عمل كنيم

(image)

وزير علوم گفت: من از اولين جهادگران دانشگاهي بودم و حالا كه در سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام وعمل قرارداريم بايد درهمه امور كشور جهادي عمل كنيم
من از اولين جهادگران دانشگاهي بودم/ بايد درهمه امور كشور جهادي عمل كنيم

خبرگزاری اصفهان