مميزی جامع شركت های هواپيمايی داخلی از اواسط شهريور ماه

مميزی جامع شركت های هواپيمايی داخلی از اواسط شهريور ماه

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی گفت : ششمین گردهمایی مسئولان استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی كشوری و مدیران عالی رتبه فنی و عملیاتی شركت های هواپیمایی برگزار شد.

مميزی جامع شركت های هواپيمايی داخلی از اواسط شهريور ماه

(image)

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی گفت : ششمین گردهمایی مسئولان استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی كشوری و مدیران عالی رتبه فنی و عملیاتی شركت های هواپیمایی برگزار شد.
مميزی جامع شركت های هواپيمايی داخلی از اواسط شهريور ماه

طاووس موزیک