ممانعت از حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شاهرود در جلسه شورای فرهنگی

ممانعت از حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شاهرود در جلسه شورای فرهنگی

بر اساس اعلام یک منبع آگاه از حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شاهرود در جلسه شورای فرهنگی توسط مدیر فرهنگی این دانشگاه ممانعت شد.

ممانعت از حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شاهرود در جلسه شورای فرهنگی

(image)

بر اساس اعلام یک منبع آگاه از حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شاهرود در جلسه شورای فرهنگی توسط مدیر فرهنگی این دانشگاه ممانعت شد.
ممانعت از حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شاهرود در جلسه شورای فرهنگی

شبکه خانگی