ملکه انگلیس ترزا می را مامور تشکیل کابینه کرد

ملکه انگلیس ترزا می را مامور تشکیل کابینه کرد

به دنبال استعفای کامرون تزار مامور تشکیل کابینه شد.

ملکه انگلیس ترزا می را مامور تشکیل کابینه کرد

(image)

به دنبال استعفای کامرون تزار مامور تشکیل کابینه شد.
ملکه انگلیس ترزا می را مامور تشکیل کابینه کرد

ایرانی