مقامات بحرین شیخ الخباز از علمای این کشور را بازداشت کردند

مقامات بحرین شیخ الخباز از علمای این کشور را بازداشت کردند

مقامات بحرین در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود، شیخ الخباز از علمای شیعه بحرین را بازداشت کردند.

مقامات بحرین شیخ الخباز از علمای این کشور را بازداشت کردند

(image)

مقامات بحرین در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود، شیخ الخباز از علمای شیعه بحرین را بازداشت کردند.
مقامات بحرین شیخ الخباز از علمای این کشور را بازداشت کردند

روزنامه ایران