معاون اول رئیس جمهوری از طرح های زیرساختی امیرآباد بهشهر دیدن کرد

معاون اول رئیس جمهوری از طرح های زیرساختی امیرآباد بهشهر دیدن کرد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری عصر چهارشنبه از طرح های زیرساختی آماده افتتاح در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر در شرق استان مازندران دیدن کرد.

معاون اول رئیس جمهوری از طرح های زیرساختی امیرآباد بهشهر دیدن کرد

(image)

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری عصر چهارشنبه از طرح های زیرساختی آماده افتتاح در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر در شرق استان مازندران دیدن کرد.
معاون اول رئیس جمهوری از طرح های زیرساختی امیرآباد بهشهر دیدن کرد

سپهر نیوز