مصرف سالانه آب در ایران بیش از ۶ برابر استاندارد جهانی است

مصرف سالانه آب در ایران بیش از ۶ برابر استاندارد جهانی است

عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان گفت: به دلیل عدم مدیریت مصرف سالانه آب در کشور ایران بیش از ۶ برابر استاندارد جهانی اعلام شده است.

مصرف سالانه آب در ایران بیش از ۶ برابر استاندارد جهانی است

(image)

عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان گفت: به دلیل عدم مدیریت مصرف سالانه آب در کشور ایران بیش از ۶ برابر استاندارد جهانی اعلام شده است.
مصرف سالانه آب در ایران بیش از ۶ برابر استاندارد جهانی است

خبرهای داغ