مسی به زندان نمی‌رود

مسی به زندان نمی‌رود

دادگاه اسپانیا مسی و پدرش را به ۲۱ ماه حبس محکوم کرده اما طبق قوانین این کشور، مسی می‌تواند از تبصره‌هایی برای نرفتن به زندان استفاده کند.

مسی به زندان نمی‌رود

(image)

دادگاه اسپانیا مسی و پدرش را به ۲۱ ماه حبس محکوم کرده اما طبق قوانین این کشور، مسی می‌تواند از تبصره‌هایی برای نرفتن به زندان استفاده کند.
مسی به زندان نمی‌رود

تلگرام