مسجد بهترین حلقه ارتباطی مسلمانان در جوامع اسلامی است

مسجد بهترین حلقه ارتباطی مسلمانان در جوامع اسلامی است

رئیس دانشگاه پیام‌نور بندرخمیر گفت: مسجد بهترین حلقه ارتباطی مسلمانان در جوامع اسلامی است و لزوم حفظ این وحدت را گوشزد می‌کند.

مسجد بهترین حلقه ارتباطی مسلمانان در جوامع اسلامی است

(image)

رئیس دانشگاه پیام‌نور بندرخمیر گفت: مسجد بهترین حلقه ارتباطی مسلمانان در جوامع اسلامی است و لزوم حفظ این وحدت را گوشزد می‌کند.
مسجد بهترین حلقه ارتباطی مسلمانان در جوامع اسلامی است

ورزشی