مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان فارس منصوب شد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان فارس منصوب شد

در حکمی محمدعلی خلیلی به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان استان فارس منصوب شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان فارس منصوب شد

(image)

در حکمی محمدعلی خلیلی به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان استان فارس منصوب شد.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان فارس منصوب شد

عرفان دینی