مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تبریز به عنوان مرکز فعال معرفی شد

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تبریز به عنوان مرکز فعال معرفی شد

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تبریز از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال دانشگاههای کشور در سال ۹۴ معرفی شد.

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تبریز به عنوان مرکز فعال معرفی شد

(image)

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تبریز از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال دانشگاههای کشور در سال ۹۴ معرفی شد.
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تبریز به عنوان مرکز فعال معرفی شد

باران فیلم