مردم انتظار دارند بعد از برجام اتفاقات خوبی در معیشتشان بیفتد

مردم انتظار دارند بعد از برجام اتفاقات خوبی در معیشتشان بیفتد

دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: شعار اصلی روحانی بهبود معیشت مردم بود که راه حل رسیدن به آن را در برجام عنوان می‌کرد؛ حالا طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند بعد از برجام اتفاقات خوبی در بعد اقتصادی برایشان بیفتد.

مردم انتظار دارند بعد از برجام اتفاقات خوبی در معیشتشان بیفتد

(image)

دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: شعار اصلی روحانی بهبود معیشت مردم بود که راه حل رسیدن به آن را در برجام عنوان می‌کرد؛ حالا طبیعی است که مردم انتظار داشته باشند بعد از برجام اتفاقات خوبی در بعد اقتصادی برایشان بیفتد.
مردم انتظار دارند بعد از برجام اتفاقات خوبی در معیشتشان بیفتد

مرجع توریسم