مذاکره ایران و روسیه برای ساخت مرحله دوم نیروگاه بوشهر

مذاکره ایران و روسیه برای ساخت مرحله دوم نیروگاه بوشهر

مقامات ایران و روسیه درباره ساخت مرحله دوم نیروگاه هسته ای بوشهر مذاکره کردند.

مذاکره ایران و روسیه برای ساخت مرحله دوم نیروگاه بوشهر

(image)

مقامات ایران و روسیه درباره ساخت مرحله دوم نیروگاه هسته ای بوشهر مذاکره کردند.
مذاکره ایران و روسیه برای ساخت مرحله دوم نیروگاه بوشهر

گروه تلگرام