مدافع استقلال رباط پاره کرد؟

مدافع استقلال رباط پاره کرد؟

کنعانی زادگان که با حاشیه های فراوان به جمع آبی پوشان پیوست و دو بازی ضعیف به نمایش گذاشت، دچار مصدومیتی شده که به نظر شدید می رسد.

مدافع استقلال رباط پاره کرد؟

(image)

کنعانی زادگان که با حاشیه های فراوان به جمع آبی پوشان پیوست و دو بازی ضعیف به نمایش گذاشت، دچار مصدومیتی شده که به نظر شدید می رسد.
مدافع استقلال رباط پاره کرد؟

کیمیا دانلود