مخلوط کردن مسایل اجتماعی و فرهنگی با دعواهای سیاسی خیانت به مردم است

مخلوط کردن مسایل اجتماعی و فرهنگی با دعواهای سیاسی خیانت به مردم است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه برای بررسی مسایل اجتماعی – فرهنگی معیارهای درست و دقیق نیاز است، گفت: مخلوط کردن مسایل اجتماعی و فرهنگی با مسایل و دعواهای سیاسی خیانت به مردم است.

مخلوط کردن مسایل اجتماعی و فرهنگی با دعواهای سیاسی خیانت به مردم است

(image)

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه برای بررسی مسایل اجتماعی – فرهنگی معیارهای درست و دقیق نیاز است، گفت: مخلوط کردن مسایل اجتماعی و فرهنگی با مسایل و دعواهای سیاسی خیانت به مردم است.
مخلوط کردن مسایل اجتماعی و فرهنگی با دعواهای سیاسی خیانت به مردم است

سایت خبری زندگی