مخالفان قانون کار با تخم‌مرغ به استقبال وزیر اقتصاد فرانسه رفتند

مخالفان قانون کار با تخم‌مرغ به استقبال وزیر اقتصاد فرانسه رفتند

مخالفان طرح اصلاح قانون کار در فرانسه با پرتاب تخم‌مرغ از شرکت‌کنندگان در نشست وزیر اقتصاد این کشور استقبال کردند.

مخالفان قانون کار با تخم‌مرغ به استقبال وزیر اقتصاد فرانسه رفتند

(image)

مخالفان طرح اصلاح قانون کار در فرانسه با پرتاب تخم‌مرغ از شرکت‌کنندگان در نشست وزیر اقتصاد این کشور استقبال کردند.
مخالفان قانون کار با تخم‌مرغ به استقبال وزیر اقتصاد فرانسه رفتند

باران فیلم