محاکمه رییس‌جمهور سابق برزیل نزدیک شد

محاکمه رییس‌جمهور سابق برزیل نزدیک شد

لولا داسیلوا که از سال دو هزار و سه تا دو هزار و ده رئیس جمهور برزیل بود، متهم است که با شبکه فساد مرتبط با شرکت دولتی نفتی پتروبراس برزیل در ارتباط بوده و از آن بهره برداری کرده است.

محاکمه رییس‌جمهور سابق برزیل نزدیک شد

(image)

لولا داسیلوا که از سال دو هزار و سه تا دو هزار و ده رئیس جمهور برزیل بود، متهم است که با شبکه فساد مرتبط با شرکت دولتی نفتی پتروبراس برزیل در ارتباط بوده و از آن بهره برداری کرده است.
محاکمه رییس‌جمهور سابق برزیل نزدیک شد

مرکز فیلم