مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم بانک سینا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم بانک سینا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم بانک سینا علیرغم مخالفت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با نظر سهامداران برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم بانک سینا برگزار شد

(image)

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم بانک سینا علیرغم مخالفت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با نظر سهامداران برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم بانک سینا برگزار شد

خبر فرهنگیان